İHALE İLANI

İHALE İLANI

1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

a) Mülkiyeti Belediyemize ait 29 pafta, 5428 ve 5427 parselde kayıtlı taşınmazların "Kapadokya Alan Başkanlığının 25.12.2020 tarih ve 938 no'lu kararı ile onaylanan restorasyon projesine uygun şekilde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü denetiminde", ihaleyi kazanan yüklenici tarafından kendi öz kaynaklarıyla yaptırılarak Kitap Kafe konseptine uygun olarak, Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve 39 no'lu kararına istinaden 10 yıl süreyle işletilmesi amacıyla kiralanması işi.

b) 5428 parsel üzerindeki Kütüphane Binasının zemin katında yer alan Eski Mahalle, Kale Sokak, 18A-18B-18C ve 18D nolu 4 adet taşınmazın projeye uygun şekilde tadilatı ve yapım giderleri istekliye aittir. Ancak söz konusu 4 adet taşınmazın kullanım hakları bu ihalenin kapsamı dışındadır.

2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Ortahisar Belediyesi'nin Eski Mahalle, Hüseyin Galip Efendi Caddesi No: 1 Ürgüp/NEVŞEHİR adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğünden, 350.00-TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Ortahisar Belediyesinin yukarıda belirtilen adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda 07/09/2022 tarih ve saat: 14.00'de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

Yıllık tahmini kira bedeli, işin Şartnamesinin 3.7. maddesinde belirtilen KDV hariç 48.000,00TL'dir. Geçici teminat bu bedelin % 3'ü olan 14.400.00- TL'dir.

5- İsteklilerde aranılın belgelerin neler olduğu:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ihale dosyası içinde sunmaları gerekir:

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek ve ikametgah,

3) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek;

4) İdari Şartnamenin 3.8. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya nakit teminatların Ortahisar Belediye Başkanlığının T. C. Vakıflar Bankası, Ürgüp Şubesindeki TR88 0001 500l 5800 7297 5784 06 IBAN numaralı hesabına veya Belediye veznesine yatırıldığını gösteren belge.

5) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

7)Belediyeye borcu (su, emlak, çevre temizlik, vb.) olmadığına dair, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.

8) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

9) İhale Yasaklısı olmadığına dair beyan.

İlan olunur. 23.08.2022