Duyurular

ORTAHİSAR BELEDİYE BAşKANLIğINDAN ARAÇ İHALESİ

Belediyemiz demirbaşına kayıtlı aşağıya plakası, markası, cinsi, modeli, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı çıkarılan araçlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle satılacaktır.

1- İhale 25.09.2020 Cuma günü aşağıdaki saatlerde Belediyemiz Toplantı salonunda Belediyemiz İhale Komisyon (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

2- İhale konusu araçlar belediyemiz kademesi önünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

3- İhale dosya bedeli her bir dosya için ayrı ayrı 30,00 TL'dir.

4- İhaleye katılabilmek için; aşağıda istenilen belgeleri ihale saatinden önce komisyonumuza sunması şarttır:

a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek (ikametgah);

b) Geçici teminatı ve yatırmış olmak;

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi;

d)Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek;

e) Belediyemiz mali hizmetler müdürlüğünden alacağı borcu yoktur yazısı

f) Dosya bedelinin yatırdığına dair makbuz.

g) SGK'ya borcu olmadığına dair belge.

h) Maliye'ye borcu olmadığına dair belge.

5- Satışı yapılacak taşınırların satış bedeli ihalenin onaylanmasına müteakip yasal süresi içerisinde peşin olarak yatırılacaktır.

6- İhaleye herhangi bir firma, şirket ya da kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt sureti, Ticari Sicil tasdiknamesi, İmza Sirküsü veya Yetki Belgesini ibraz edecekleri gibi tüm şirket ortakları imzaya yetkili kişiye şahsi vekaletlerinin verecek veya hazırlanacak sözleşmeyi tüm ortaklar imzalayacaktır.

7- İhaleye ait her türlü vergi resim ve harçlar ihale üzerinde kalan kişiye aittir.

8- İhaleye katılan iştirakçiler açık adresini ve ikametgahını ibraz edecek olup, ihaleye başkası adına katılan kişiler noter tasdikli vekaletini bildirmesi şarttır.

9- İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

10- Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. İhale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Biriminde görülebileceği ilanen duyurulur. 11.09.2020

S.No Plaka No Markası/Cinsi Modeli İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı %3

1 50 AR 420 Universal / Traktör 1976 14:00 10.167,00 TL+KDV 306,00 TL

2 50 UN 088 Fiat / Arazöz 1994 14:30 7.500,00TL+KDV 225,00TL

3 50 UN 285 Isızu / Otobüs 1997 15:00 10.500,00TL+KDV 315,00TL

Duyuru Detayları

  • Tarih: 25.09.2020
  • Yer: Ortahisar Belediyesi

İLGİLİ RESİMLER