Fen İşleri Müdürlüğü

Belediyemizin imar mevzuatı gereğince yerine getirmesi gereken Belediye ve Mücavir alan içersindeki alanların, halihazır haritalarını yapmak ve yaptırmak,

Belediye ve Mücavir Alan içindeki alanlarda, hedeflenen genel gelişime uygun olarak imar planları yapmak veya yaptırmak,

İmar Planlarını uygulamak,

Her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek,

Her türlü yapıyı inşaat aşamalarında denetlemek,

Her türlü yapı projeleri - planları üretmek,

Cadde, sokak, hane numara ve isimlendirme hizmetleri yürütmek,

Belediyece yapılacak veya yaptırılacak her türlü inşaat işleri ile bordür, tretuvar yapımı, ve bunun gibi imalatların yapımı ve denetimini yapmak,

Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerini yapmak,

ltyapı ve üstyapı tesislerinin inşası, yeni yol açılması, düzenlenmesi bakım ve onarım işlerini yapmak,

Arazi su kanallarını kontrol etmek ve düzenlemek ile görevlidir.