Duyurular

ORTAHİSAR BELEDİYE BAşKANLIğINDAN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait olup aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, ada, parsel, m2, muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi uyarınca ve özel şartnamesi hükümleri dahilinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

1- İhale 06.11.2020 Cuma günü aşağıdaki saatlerde Belediyemiz Toplantı salonunda Encümen(İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

2- İhale dosya bedeli her bir dosya için ayrı ayrı 100,00 TL'dir.

3- İhaleye katılabilmek için; aşağıda istenilen belgeleri ihale saatinden önce komisyonumuza sunması şarttır:

a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek (ikametgah);

b) Geçici teminatı ve yatırmış olmak;

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi;

d)Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek;

e) Belediyemiz mali hizmetler müdürlüğünden alacağı borcu yoktur yazısı

f) Dosya bedelinin yatırdığına dair makbuz.

g) SGK'ya borcu olmadığına dair belge.

h) Maliye'ye borcu olmadığına dair belge.

4- Satışı yapılacak taşınmazların satış bedeli ihalenin onaylanmasına müteakip yasal süresi içerisinde peşin olarak yatırılacaktır.

5- İhaleye herhangi bir firma, şirket ya da kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt sureti, Ticari Sicil tasdiknamesi, İmza Sirküsü veya Yetki Belgesini ibraz edecekleri gibi tüm şirket ortakları imzaya yetkili kişiye şahsi vekaletlerinin verecek veya hazırlanacak sözleşmeyi tüm ortaklar imzalayacaktır.

6- İhaleye ait her türlü vergi resim ve harçlar ihale üzerinde kalan kişiye aittir.

7- İhaleye katılan iştirakçiler açık adresini ve ikametgahını ibraz edecek olup, ihaleye başkası adına katılan kişiler noter tasdikli vekaletini bildirmesi şarttır.

8- İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

9- Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. İhale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Biriminde görülebileceği ilanen duyurulur. 23.10.2020

MEVKİİ PAFTA/PARSEL M² MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNATI TL SAATİ CİNSİ

KÇYİÇİ 24/6009 143 71.500,00 2.145,00 09:30 Ev ve Arsası

KÇYİÇİ 24/6010 350 210.000,00+KDV 6.300,00 10:00 Ev ve Arsası

KÇYİÇİ 24/6011 231 115.000,00 3.450,00 10:30 Bahçe

KÇYİÇİ 24/6013 530 318.000,00 9.540,00 11:00 Bahçe

KÇYİÇİ 24/11314 690 379.500,00 11.385,00 11:30 Bahçe

Duyuru Detayları

  • Tarih: 23.10.2020
  • Yer: Ortahisar Belediyesi