Duyurular

ORTAHİSAR BELEDİYE BAşKANLIğINDAN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait olup aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, ada, parsel, m2, muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi uyarınca ve özel şartnamesi hükümleri dahilinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

1- İhale 30.11.2020 Pazartesi günü aşağıdaki saatlerde Belediyemiz Toplantı salonunda Encümen(İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

2- İhale dosya bedeli her bir dosya için ayrı ayrı 100,00 TL'dir.

3- İhaleye katılabilmek için; aşağıda istenilen belgeleri ihale saatinden önce komisyonumuza sunması şarttır:

a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek (ikametgah);

b) Geçici teminatı ve yatırmış olmak;

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi;

d)Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek;

e) Belediyemiz mali hizmetler müdürlüğünden alacağı borcu yoktur yazısı

f) Dosya bedelinin yatırdığına dair makbuz.

g) SGK'ya borcu olmadığına dair belge.

h) Maliye'ye borcu olmadığına dair belge.

4- İhaleyi alan istekliler satışı yapılacak taşınmazların satış bedelini, ihalenin onaylanmasına müteakip yasal süresi içerisinde peşin olarak ya da 5. maddede tarif edildiği gibi taksitler halinde ödeyebileceklerdir.

5- Taksitle ödeme yapmak isteyenler, sözleşmeye müteakip satış bedelinin %40'ını peşin olarak, geriye kalan %60'ını ise 6 eşit taksitte (ikişer ay arayla, denk gelecek son günü esas alınarak ve 2020 yılına ait Yeniden Değerleme Oranında hesaplanacak aylık faiz uygulanarak) ödeyecektir.

6- Taşınmazların tapu devirleri, ödemelerin tamamı alındıktan sonra gerçekleştirilecektir.

7- İhaleye ait her türlü vergi resim ve harçlar ihale üzerinde kalan kişiye aittir.

8- İhaleye katılan iştirakçiler açık adresini ve ikametgahını ibraz edecek olup, ihaleye başkası adına katılan kişiler noter tasdikli vekaletini bildirmesi şarttır.

9- İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

10- Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. İhale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Biriminde görülebileceği ilanen duyurulur. 12.11.2020

MEVKİİ PAFTA/PARSEL M² MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNATI TL SAATİ CİNSİ
KÇYİÇİ 24/6009 143 70.785,00 2.125,00 10:00 Ev ve Arsası
24/6010 350 207.900,00+KDV 6.237,00 11:00 Ev ve Arsası
24/6011 231 113.850,00 3.415,50 14:00 Bahçe
24/6013 530 314.820,00 9.445,00 15:00 Bahçe
24/11314 690 375.705,00 11.275,00 16:00 Bahçe

Duyuru Detayları

  • Tarih: 12.11.2020
  • Yer: Ortahisar Belediyesi