Duyurular

ORTAHİSAR BELEDİYE BAşKANLIğINDAN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait olup kasabamızda bulunan aşağıda adresi, cinsi, pafta, parsel, m², muhammen kira bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi uyarınca ve kira şartnamesi hükümleri dâhilinde açık artırma suretiyle 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1- İhale 02.07.2021 tarihinde Belediyemiz Toplantı salonunda Encümen(ihale komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye ait her türlü vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde kalan kişiye aittir.

3- İhale üzerinde kalan kişi, ihale sonunda ihaleden çekildiğini beyanı durumunda geçici teminatı belediyemize gelir olarak kaydedilir.

4- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak ve aşağıda istenilen belgeleri ihale saatinden önce komisyonumuza sunması şarttır:

a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek (ikametgah);

b) Geçici teminatı yatırmış olmak;

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi;

d) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek;

e) Belediyemiz mali hizmetler müdürlüğünden alacağı borcu yoktur yazısı;

f) İhale Yasaklısı olmadığına dair beyan;

g) Dosya bedelinin yatırdığına dair makbuz

5- Kiracı yıllık kira bedelini peşin olarak ödeyecektir. Takip eden yılları kira bedeli ise devletin belirleyeceği yeniden değerleme oranında artış yapılarak yıllık peşin olarak ödenecektir.

6- İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

7- Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İhale şartnamesi hafta içi her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Biriminde görülebilir ve ihaleye teklif verilebilmesi için aşağıda belirtilen dosya bedeli ile satın alınması zorunludur ilanen duyurulur. 16.06.2021

ADRESİ NO PAFTA/PARSEL MUHAMMEN BEDEL TL (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNATI TL(%3) DOSYA BEDELİ SAATİ CİNSİ
Eski Mahalle
Cumhuriyet Meydanı
1/b 29/5865 26 8.440,00TL +KDV 2.532,00 TL 100,00 TL 11:00 Dükkan

Duyuru Detayları

  • Tarih: 02.07.2021
  • Yer: Ortahisar Belediyesi