Duyurular

ORTAHİSAR BELEDİYE BAşKANLIğINDAN İHALE İLANI

Belediyemiz demirbaşına kayıtlı aşağıya bilgileri çıkarılan araçlar 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle satılacaktır.

1- İhale 01.09.2021 tarihinde Belediyemiz Toplantı salonunda Encümen(ihale komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

2- İhale konusu iş makinesi belediyemiz kademesi önünde mesai saatleri içerisinde gidilebilir.

3- İhale dosya bedeli 150,00 TL’dir.

4- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak ve aşağıda istenilen belgeleri ihale saatinden önce komisyonumuza sunması şarttır:

a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek (ikametgah);

b) Geçici teminatı yatırmış olmak;

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi;

d) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek;

e) Belediyemiz mali hizmetler müdürlüğünden alacağı borcu yoktur yazısı;

f) İhale Yasaklısı olmadığına dair beyan;

g) Dosya bedelinin yatırdığına dair makbuz

5- Satışı yapılacak araçların satış bedeli ihalenin onaylanmasına müteakip yasal süresi içerisinde peşin olarak yatırılacaktır.

6- İhaleye ait her türlü vergi resim ve harçlar ihale üzerinde kalan kişiye aittir.

7- İhaleye katılan iştirakçiler açık adresini ve ikametgâhını ibraz edecek olup, ihaleye başkası adına katılan kişiler noter tasdikli vekâletini bildirmesi şarttır.

8- İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

9- Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İhale şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebileceği ilanen duyurulur. 28.07.2021

SN Plaka No Markası/Tipi Cinsi Model Yılı Muhammen Bedel Geçici Teminatı(%3) İhale Saati
1 34 KJJ 98 Mercedes-Benz/ MB 800 Yol Süpürme Aracı 1998 77.125,00+KDV 2.314.00TL 14:00
2 30 UL 980 Ford/ Transit Dan 280 S. Van Kamyonet Kapalı Kasa 2001 30.000,00+KDV 900,00TL 15:00
3 50 UB 916 Suzuki/ IT Otomobil AC Steyşın 2011 90.000,00+KDV 2.700,00TL 16:00

Duyuru Detayları

  • Tarih: 01.09.2021
  • Yer: Ortahisar Belediyesi